Наша мета - забезпечення  якісної інфформаційної підтримки Вашиого бізнесу ! 

О нас

ЛІЦЕНЗІЯ
на використання комп’ютерної програми
Інформаційно-правова платформа для бізнесу LIGA:ZAKON

1.Загальні положення

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми Інформаційно-правова платформа для бізнесу LIGA:ZAKON (далі за текстом – комп’ютерна програма Платформа LIGA:ZAKON), що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2. Комп’ютерна програма Платформа LIGA:ZAKON є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

1.3. Ідентифікація ЛІЦЕНЗІАТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, який не може бути переданий будь-якій третій особі.

2.Обсяг прав на використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму Платформа LIGA:ZAKON тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.

2.2.1. При використанні комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:

а) налаштувати доступ до комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON та використовувати її;

б) використовувати документи, що містяться у складі комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів (доповідей, висновків, коментарів тощо), що призначені лише для внутрішнього користування і не мають на меті комерційне розповсюдження.

в) за умови отримання письмової згоди ЛІЦЕНЗІАРА здійснювати відчуження комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON.

2.2.2. При використанні комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON;

б) здійснювати деконструювання баз даних комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

в) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON або безпосередній доступ до неї  третім особам у тимчасове або постійне користування;

г) поміщати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі Інтернет;

д) використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА.

2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі Платформа LIGA:ZAKON, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.4. При використанні документів, що містяться у складі комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, ЛІЦЕНЗІАТОВІ належить здійснювати відповідне посилання на авторське право ЛІЦЕНЗІАРА.

2.4.1. У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, однак не мають на меті їх комерційне розповсюдження, розміщується текст посилання такого змісту: «При підготовці використано матеріали комп’ютерної програми Інформаційно-правова платформа для бізнесу LIGA:ZAKON».

2.4.2. У тому випадку, коли документи, що містяться у складі комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, використовуватимуться в аналітичних чи інформаційних матеріалах ЛІЦЕНЗІАТА, які мають на меті пряме або опосередковане їх комерційне розповсюдження, текст посилання має бути письмово узгоджений з ЛІЦЕНЗІАРОМ.

2.5. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

2.6. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

2.7. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму Платформа LIGA:ZAKON з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

2.8. Для підтвердження правомірності користування комп’ютерною програмою Платформа LIGA:ZAKON ЛІЦЕНЗІАТУ належить, на вимогу компетентних органів, надавати останнім для ознайомлення оригінальні примірники цієї Ліцензії та договору, додатком до якого вона є.

2.9. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 25-кратної вартості ліцензії на використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, що використовуються ЛІЦЕНЗІАТОМ, за станом (вартості) на момент сплати штрафу.

3.Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKONвизначається з моменту активації комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON):

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктами 2.3 та 2.4 цієї Ліцензії;

б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензії на використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON, ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.

3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми Платформа LIGA:ZAKON автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.